Wettelijke info

Gebruikersvoorwaarden

Eigendomsclausule

Welkom op de website van Wild Vermeersch BVBA 
Krommebeekpark 10, 8800 ROESELARE/BEVEREN
Tel: +32 (0)50 45 14 14
E-mail: info@wildvermeersch.com
Ondernemingsnummer: BE 0837 903 321
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Vertrouwelijkheidclausule
De informatie die via dit bericht wordt verspreid is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derde partijen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Wild Vermeersch BVBA.

Clausule intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van dit document/site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wild Vermeersch BVBA of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.


Clausule beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wild Vermeersch BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Wild Vermeersch BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


Clausule in verband met automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer of Netscape Navigator laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.
Wild Vermeersch BVBA verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Wild Vermeersch BVBA.
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wild Vermeersch BVBA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


Clausule koppeling naar andere websites.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Wild Vermeersch BVBA bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Wild Vermeersch BVBA. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Wild Vermeersch BVBA gevestigd is, bevoegd.